Displaying 1 - 3 of 3
Operations
Duarte-Guardia, Sandra; Peri, Pablo; Amelung, Wulf; Thomas, Evert; Borchard, Nils; Baldi, German; Cowie, Annette; Ladd, Brenton. 2020. Biophysical and socioeconomic factors influencing soil carbon stocks: a global assessment. [Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change] . 25: 1129-1148 DOI: https://doi.org/10.1007/s11027-020-09926-1
SEDAC Data Collection(s):
(Journal Article)
export
Gu, Xihui; Zhang, Qiang; Li, Jianfeng; Chen, Deliang; Singh, Vijay P.; Zhang, Yongqiang; Liu, Jianyu; Shen, Zexi; Yu, Huiqian. 2020. Impacts of anthropogenic warming and uneven regional socio-economic development on global river flood risk. [Journal of Hydrology] . 590: 125262 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125262
SEDAC Data Collection(s):
gpw-v3
ndh
(Journal Article)
export
Liu, Lei; Zhang, Xiuying; Xu, Wen; Liu, Xuejun; Li, Yi; Wei, Jing; Gao, Meng; Bi, Jian; Lu, Xuehe; Wang, Zhen; Wu, Xiaodi. 2020. Challenges for global sustainable nitrogen management in agricultural systems. [Journal of Agricultural and Food Chemistry] . 68(11): 3354-3361 DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jafc.0c00273
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
ferman-v1
(Journal Article)
export
Export results as CSVXML