Displaying 1 - 4 of 4
Operations
Bukvic, Anamaria; Rohat, Guillaume; Apotsos, Alex; de Sherbinin, Alexander M. 2020. A systematic review of coastal vulnerability mapping. [Sustainability] . 12(7): 2822 DOI: https://doi.org/10.3390/su12072822
SEDAC Data Collection(s):
lecz
nagdc
dedc
(Journal Article)
export
Li, Jin-Feng; Xie, Gan; Yang, Jian; Ferguson, David K.; Liu, Xiao-Dong; Liu, Heng; Wang, Yu-Fei. 2020. Asian summer monsoon changes the pollen flow on the Tibetan Plateau. [Earth-Science Reviews] . 202: 103114 DOI: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103114
SEDAC Data Collection(s):
nagdc
(Journal Article)
export
Shapiro, Julie Teresa; Sovie, Adia R.; Faller, Chelsey R.; Monadjem, Ara; Fletcher, Robert J.; McCleery, Robert A. 2020. Ebola spillover correlates with bat diversity. [European Journal of Wildlife Research] . 66(1): 12 DOI: https://doi.org/10.1007/s10344-019-1346-7
SEDAC Data Collection(s):
aglands
gpw-v3
groads
(Journal Article)
export
Zhao, Jiaqi; Zhang, Qiang; Zhu, Xiudi; Shen, Zexi; Yu, Huiqian. 2020. Drought risk assessment in China: evaluation framework and influencing factors. [Geography and Sustainability] . 1(3): 220-228 DOI: https://doi.org/10.1016/j.geosus.2020.06.005
SEDAC Data Collection(s):
aglands
grand-v1
(Journal Article)
export
Export results as CSVXML