Displaying 1 - 2 of 2
Operations
Pretis, Felix; Roser, Max. 2017. Carbon dioxide emission-intensity in climate projections: Comparing the observational record to socio-economic scenarios. [Energy] . 135: 718-725 DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.06.119
SEDAC Data Collection(s):
ipcc
(Journal Article)
export
Chen, Han; Huang, Ye; Shen, Huizhong; Chen, Yilin; Ru, Muye; Chen, Yuanchen; Lin, Nan; Su, Shu; Zhuo, Shaojie; Zhong, Qirui; Wang, Xilong; Liu, Junfeng; Li, Bengang; Tao, Shu. 2016. Modeling temporal variations in global residential energy consumption and pollutant emissions. [Applied Energy] . 184: 820-829 DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.10.185
SEDAC Data Collection(s):
ipcc
(Journal Article)
export
Export results as CSVXML