Displaying 1 - 1 of 1
Operations
Chen, Han; Huang, Ye; Shen, Huizhong; Chen, Yilin; Ru, Muye; Chen, Yuanchen; Lin, Nan; Su, Shu; Zhuo, Shaojie; Zhong, Qirui; Wang, Xilong; Liu, Junfeng; Li, Bengang; Tao, Shu. 2016. Modeling temporal variations in global residential energy consumption and pollutant emissions. [Applied Energy] . 184: 820-829 DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.10.185
SEDAC Data Collection(s):
ipcc
(Journal Article)
export
Export results as CSVXML