Displaying 1 - 3 of 3
Operations
Huang, Qingxu; Liu, Ziwen; He, Chunyang; Gou, Siyuan; Bai, Yansong; Wang, Yihang; Shen, Miaogen. 2020. The occupation of cropland by global urban expansion from 1992 to 2016 and its implications. [Environmental Research Letters] . 15(8): 084037 DOI: https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab858c
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
hanpp
(Journal Article)
export
Lin, Ping; Yang, Lu; Zhao, Shuqing. 2020. Urbanization effects on Chinese mammal and amphibian richness: a multi-scale study using the urban-rural gradient approach. [Environmental Research Communications] . 2(12): 125002 DOI: https://doi.org/10.1088/2515-7620/abd1c5
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
species
(Journal Article)
export
Liu, Lei; Zhang, Xiuying; Xu, Wen; Liu, Xuejun; Li, Yi; Wei, Jing; Gao, Meng; Bi, Jian; Lu, Xuehe; Wang, Zhen; Wu, Xiaodi. 2020. Challenges for global sustainable nitrogen management in agricultural systems. [Journal of Agricultural and Food Chemistry] . 68(11): 3354-3361 DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jafc.0c00273
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
ferman-v1
(Journal Article)
export
Export results as CSVXML