Displaying 1 - 3 of 3
Operations
Lin, Ping; Yang, Lu; Zhao, Shuqing. 2020. Urbanization effects on Chinese mammal and amphibian richness: a multi-scale study using the urban-rural gradient approach. [Environmental Research Communications] . 2(12): 125002 DOI: https://doi.org/10.1088/2515-7620/abd1c5
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
species
(Journal Article)
export
Liu, Lei; Zhang, Xiuying; Xu, Wen; Liu, Xuejun; Li, Yi; Wei, Jing; Gao, Meng; Bi, Jian; Lu, Xuehe; Wang, Zhen; Wu, Xiaodi. 2020. Challenges for global sustainable nitrogen management in agricultural systems. [Journal of Agricultural and Food Chemistry] . 68(11): 3354-3361 DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jafc.0c00273
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
ferman-v1
(Journal Article)
export
Güneralp, Burak; Güneralp, İnci; Liu, Ying. 2015. Changing global patterns of urban exposure to flood and drought hazards. [Global Environmental Change] . 31: 217-225 DOI: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.01.002
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
lecz
lulc
ndh
(Journal Article)
export
Export results as CSVXML