Displaying 1 - 2 of 2
Operations
Feng, Chenyang; Li, Ruixue; Shamim, Abu Ahmed; Ullah, Md Barkat; Li, Mengjie; Dev, Rubee; Wang, Yijing; Zhao, Tingting; Liao, Jing; Du, Zhicheng; Ling, Yuheng; Lai, Yingsi; Hao, Yuantao. 2021. High-resolution mapping of reproductive tract infections among women of childbearing age in Bangladesh: a spatial-temporal analysis of the demographic and health survey. [BMC Public Health] . 21(1): 342 DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-021-10360-4
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
(Journal Article)
export
Wen, Zhixin; Feijó, Anderson; Cheng, Jilong; Du, Yuanbao; Ge, Deyan; Xia, Lin; Yang, Qisen. 2021. Explaining mammalian abundance and elevational range size with body mass and niche characteristics. [Journal of Mammalogy] . 102(1): 13-27 DOI: https://doi.org/10.1093/jmammal/gyaa093
SEDAC Data Collection(s):
(Journal Article)
export
Export results as CSVXML