Displaying 11 - 12 of 12
Operations
Xiong, Qinli; Luo, Xiaojin; Liang, Pinghan; Xiao, Yang; Xiao, Qiang; Sun, Hui; Pan, Kaiwen; Wang, Lixia; Li, Lingjuan; Pang, Xueyong. 2020. Fire from policy, human interventions, or biophysical factors? Temporal–spatial patterns of forest fire in southwestern China. [Forest Ecology and Management] . 474: 118381 DOI: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118381
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
(Journal Article)
export
You, Guangyong; Arain, M. Altaf; Wang, Shusen; McKenzie, Shawn; Xu, Bing; He, Yaqian; Wu, Dan; Lin, Naifeng; Gao, Jixi; Jia, Xiru. 2020. Inter-annual climate variability and vegetation dynamic in the Upper Amur (Heilongjiang) river basin in northeast Asia. [Environmental Research Communications] . 2(6): 061003 DOI: https://doi.org/10.1088/2515-7620/ab9525
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
(Journal Article)
export

Pages

Export results as CSVXML