Displaying 1 - 1 of 1
Operations
Gu, Xihui; Zhang, Qiang; Li, Jianfeng; Chen, Deliang; Singh, Vijay P.; Zhang, Yongqiang; Liu, Jianyu; Shen, Zexi; Yu, Huiqian. 2020. Impacts of anthropogenic warming and uneven regional socio-economic development on global river flood risk. [Journal of Hydrology] . 590: 125262 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125262
SEDAC Data Collection(s):
gpw-v3
ndh
(Journal Article)
export
Export results as CSVXML