Displaying 1 - 3 of 3
Operations
Gu, Xihui; Zhang, Qiang; Li, Jianfeng; Chen, Deliang; Singh, Vijay P.; Zhang, Yongqiang; Liu, Jianyu; Shen, Zexi; Yu, Huiqian. 2020. Impacts of anthropogenic warming and uneven regional socio-economic development on global river flood risk. [Journal of Hydrology] . 590: 125262 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125262
SEDAC Data Collection(s):
gpw-v3
ndh
(Journal Article)
export
Manacorda, Marco; Tesei, Andrea. 2020. Liberation technology: Mobile phones and political mobilization in Africa. [Econometrica] . 88(2): 533-567 DOI: https://doi.org/10.3982/ecta14392
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
gpw-v3
grump-v1
povmap
(Journal Article)
export
Rezaeedaryakenari, Babak; Landis, Steven T.; Thies, Cameron G. 2020. Food price volatilities and civilian victimization in Africa. [Conflict Management and Peace Science] . 37(2): 193-214 DOI: https://doi.org/10.1177/0738894217729527
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
gpw-v3
groads
povmap
(Journal Article)
export
Export results as CSVXML