Displaying 1 - 3 of 3
Operations
Huang, Qingxu; Liu, Ziwen; He, Chunyang; Gou, Siyuan; Bai, Yansong; Wang, Yihang; Shen, Miaogen. 2020. The occupation of cropland by global urban expansion from 1992 to 2016 and its implications. [Environmental Research Letters] . 15(8): 084037 DOI: https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab858c
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
hanpp
(Journal Article)
export
Liu, Lei; Zhang, Xiuying; Xu, Wen; Liu, Xuejun; Li, Yi; Wei, Jing; Gao, Meng; Bi, Jian; Lu, Xuehe; Wang, Zhen; Wu, Xiaodi. 2020. Challenges for global sustainable nitrogen management in agricultural systems. [Journal of Agricultural and Food Chemistry] . 68(11): 3354-3361 DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jafc.0c00273
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
ferman-v1
(Journal Article)
export
Thornhill, Ian; Ho, Jonathan G.; Zhang, Yuchao; Li, Huashou; Ho, Kin Chung; Miguel-Chinchilla, Leticia; Loiselle, Steven A. 2017. Prioritising local action for water quality improvement using citizen science; a study across three major metropolitan areas of China. [Science of The Total Environment] . 584-585: 1268-1281 DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.01.200
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
ferman-v1
(Journal Article)
export
Export results as CSVXML