Displaying 1 - 1 of 1
Operations
Li, Xin-Xu; Ren, Zhou-Peng; Wang, Li-Xia; Zhang, Hui; Jiang, Shi-Wen; Chen, Jia-Xu; Wang, Jin-Feng; Zhou, Xiao-Nong. 2016. Co-endemicity of pulmonary tuberculosis and intestinal helminth infection in the People’s Republic of China. [PLOS Neglected Tropical Diseases] . 10(4): e0004580 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0004580
SEDAC Data Collection(s):
grump-v1
sdei
(Journal Article)
export
Export results as CSVXML