Displaying 1 - 3 of 3
Operations
Li, Huiwen; Wu, Yiping; Chen, Ji; Zhao, Fubo; Wang, Fan; Sun, Yuzhu; Zhang, Guangchuang; Qiu, Linjing. 2021. Responses of soil organic carbon to climate change in the Qilian Mountains and its future projection. [Journal of Hydrology] . 596: 126110 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126110
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
ferman-v1
(Journal Article)
export
Pasut, Chiara; Tang, Fiona H. M.; Hamilton, David P.; Maggi, Federico. 2021. Carbon, nitrogen, and sulfur elemental fluxes in the soil and exchanges with the atmosphere in Australian tropical, temperate, and arid wetlands. [Atmosphere] . 12(1): 42 DOI: https://doi.org/10.3390/atmos12010042
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
ferman-v1
(Journal Article)
export
Liu, Lei; Zhang, Xiuying; Xu, Wen; Liu, Xuejun; Li, Yi; Wei, Jing; Gao, Meng; Bi, Jian; Lu, Xuehe; Wang, Zhen; Wu, Xiaodi. 2020. Challenges for global sustainable nitrogen management in agricultural systems. [Journal of Agricultural and Food Chemistry] . 68(11): 3354-3361 DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jafc.0c00273
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
ferman-v1
(Journal Article)
export
Export results as CSVXML