Displaying 1 - 2 of 2
Operations
Yang, Yuyu; Liu, Lei; Zhang, Feng; Zhang, Xiuying; Xu, Wen; Liu, Xuejun; Li, Yi; Wang, Zhen; Xie, Yaowen. 2021. Enhanced nitrous oxide emissions caused by atmospheric nitrogen deposition in agroecosystems over China. [Environmental Science and Pollution Research] . 28: 15350–15360 DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-020-11591-5
SEDAC Data Collection(s):
ferman-v1
(Journal Article)
export
Liu, Lei; Zhang, Xiuying; Xu, Wen; Liu, Xuejun; Li, Yi; Wei, Jing; Gao, Meng; Bi, Jian; Lu, Xuehe; Wang, Zhen; Wu, Xiaodi. 2020. Challenges for global sustainable nitrogen management in agricultural systems. [Journal of Agricultural and Food Chemistry] . 68(11): 3354-3361 DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jafc.0c00273
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
ferman-v1
(Journal Article)
export
Export results as CSVXML