Displaying 1 - 4 of 4
Operations
Du, Xinming; Jin, Xiaomeng; Zucker, Noah; Kennedy, Ryan; Urpelainen, Johannes. 2020. Transboundary air pollution from coal-fired power generation. [Journal of Environmental Management] . 270: 110862 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110862
SEDAC Data Collection(s):
gpw-v4
(Journal Article)
export
Li, Dawei; Yuan, Jiacan; Kopp, Robert. 2020. Escalating global exposure to compound heat-humidity extremes with warming. [Environmental Research Letters] . 15(6): 064003 DOI: https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab7d04
SEDAC Data Collection(s):
(Journal Article)
export
Zhang, Ting; Liu, Penghui; Sun, Xue; Zhang, Can; Wang, Meng; Xu, Jia; Pu, Shengyan; Huang, Lei. 2020. Application of an advanced spatiotemporal model for PM2.5 prediction in Jiangsu Province, China. [Chemosphere] . 246: 125563 DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125563
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
gpw-v4
(Journal Article)
export
Gao, Jing; O'Neill, Brian. 2019. Data-driven spatial modeling of long-term urban land development potential for global environmental change impact assessment: The SELECT model. [Environmental Modelling & Software] . 119: 458-471 DOI: https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2019.06.015
SEDAC Data Collection(s):
(Journal Article)
export
Export results as CSVXML