Displaying 1 - 3 of 3
Operations
Hedberg, Leanne M.; Lounsbury, Michael. 2021. Not just small potatoes: Cultural entrepreneurship in the moralizing of markets. [Organization Science] . 32(2): 433-454 DOI: https://doi.org/10.1287/orsc.2020.1395
SEDAC Data Collection(s):
ipcc
(Journal Article)
export
Khan, Rehana; Kumar, Kanike Raghavendra; Zhao, Tianliang; Ullah, Waheed; de Leeuw, Gerrit. 2021. Interdecadal changes in aerosol optical depth over Pakistan based on the MERRA-2 reanalysis data during 1980–2018. [Remote Sensing] . 13(4): 822 DOI: https://doi.org/10.3390/rs13040822
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
ipcc
(Journal Article)
export
Chen, Han; Huang, Ye; Shen, Huizhong; Chen, Yilin; Ru, Muye; Chen, Yuanchen; Lin, Nan; Su, Shu; Zhuo, Shaojie; Zhong, Qirui; Wang, Xilong; Liu, Junfeng; Li, Bengang; Tao, Shu. 2016. Modeling temporal variations in global residential energy consumption and pollutant emissions. [Applied Energy] . 184: 820-829 DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.10.185
SEDAC Data Collection(s):
ipcc
(Journal Article)
export
Export results as CSVXML