Displaying 1 - 3 of 3
Operations
Gu, Xihui; Zhang, Qiang; Li, Jianfeng; Chen, Deliang; Singh, Vijay P.; Zhang, Yongqiang; Liu, Jianyu; Shen, Zexi; Yu, Huiqian. 2020. Impacts of anthropogenic warming and uneven regional socio-economic development on global river flood risk. [Journal of Hydrology] . 590: 125262 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125262
SEDAC Data Collection(s):
gpw-v3
ndh
(Journal Article)
export
Noy, Ilan; Doan, Nguyen; Ferrarini, Benno; Park, Donghyun. 2020. Measuring the economic risk of COVID-19. [Global Policy] . 11(4): 413-423 DOI: https://doi.org/10.1111/1758-5899.12851
SEDAC Data Collection(s):
(Journal Article)
export
Ye, Bin; Saito, Takumi; Hirano, Takahiro; Dong, Zhengzhong; Do, Van Tu; Chiba, Satoshi. 2020. Human-geographic effects on variations in the population genetics of Sinotaia quadrata (Gastropoda: Viviparidae) that historically migrated from continental East Asia to Japan. [Ecology and Evolution] . 10(15): 8055-8072 DOI: https://doi.org/10.1002/ece3.6456
SEDAC Data Collection(s):
(Journal Article)
export
Export results as CSVXML