Displaying 1 - 2 of 2
Operations
Bukvic, Anamaria; Rohat, Guillaume; Apotsos, Alex; de Sherbinin, Alexander M. 2020. A systematic review of coastal vulnerability mapping. [Sustainability] . 12(7): 2822 DOI: https://doi.org/10.3390/su12072822
SEDAC Data Collection(s):
lecz
nagdc
dedc
(Journal Article)
export
Li, Jin-Feng; Xie, Gan; Yang, Jian; Ferguson, David K.; Liu, Xiao-Dong; Liu, Heng; Wang, Yu-Fei. 2020. Asian summer monsoon changes the pollen flow on the Tibetan Plateau. [Earth-Science Reviews] . 202: 103114 DOI: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103114
SEDAC Data Collection(s):
nagdc
(Journal Article)
export
Export results as CSVXML