Displaying 1 - 2 of 2
Operations
Bukvic, Anamaria; Rohat, Guillaume; Apotsos, Alex; de Sherbinin, Alexander M. 2020. A systematic review of coastal vulnerability mapping. [Sustainability] . 12(7): 2822 DOI: https://doi.org/10.3390/su12072822
SEDAC Data Collection(s):
lecz
nagdc
dedc
(Journal Article)
export
Gu, Xihui; Zhang, Qiang; Li, Jianfeng; Chen, Deliang; Singh, Vijay P.; Zhang, Yongqiang; Liu, Jianyu; Shen, Zexi; Yu, Huiqian. 2020. Impacts of anthropogenic warming and uneven regional socio-economic development on global river flood risk. [Journal of Hydrology] . 590: 125262 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125262
SEDAC Data Collection(s):
gpw-v3
ndh
(Journal Article)
export
Export results as CSVXML