Displaying 41 - 41 of 41
Operations
Zhu, Dan; Tao, Shu; Wang, Rong; Shen, Huizhong; Huang, Ye; Shen, Guofeng; Wang, Bin; Li, Wei; Zhang, Yanyan; Chen, Han; Chen, Yuanchen; Liu, Junfeng; Li, Bengang; Wang, Xilong; Liu, Wenxin. 2013. Temporal and spatial trends of residential energy consumption and air pollutant emissions in China. [Applied Energy] . 106: 17-24 DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2013.01.040
SEDAC Data Collection(s):
sdp
(Journal Article)
export

Pages

Export results as CSVXML