Displaying 61 - 67 of 67
Operations
Wen, Zhixin; Cai, Tianlong; Feijó, Anderson; Xia, Lin; Cheng, Jilong; Ge, Deyan; Yang, Qisen. 2020. Using completeness and defaunation indices to understand nature reserve’s key attributes in preserving medium- and large-bodied mammals. [Biological Conservation] . 241: 108273 DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.108273
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
(Journal Article)
export
Xiong, Qinli; Luo, Xiaojin; Liang, Pinghan; Xiao, Yang; Xiao, Qiang; Sun, Hui; Pan, Kaiwen; Wang, Lixia; Li, Lingjuan; Pang, Xueyong. 2020. Fire from policy, human interventions, or biophysical factors? Temporal–spatial patterns of forest fire in southwestern China. [Forest Ecology and Management] . 474: 118381 DOI: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118381
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
(Journal Article)
export
You, Guangyong; Arain, M. Altaf; Wang, Shusen; McKenzie, Shawn; Xu, Bing; He, Yaqian; Wu, Dan; Lin, Naifeng; Gao, Jixi; Jia, Xiru. 2020. Inter-annual climate variability and vegetation dynamic in the Upper Amur (Heilongjiang) river basin in northeast Asia. [Environmental Research Communications] . 2(6): 061003 DOI: https://doi.org/10.1088/2515-7620/ab9525
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
(Journal Article)
export
Zhang, Xuhui; Wei, Haiyan; Zhao, Zefang; Liu, Jing; Zhang, Quanzhong; Zhang, Xiaoyan; Gu, Wei. 2020. The global potential distribution of invasive plants: Anredera cordifolia under climate change and human activity based on random forest models. [Sustainability] . 12(4): 1491 DOI: https://doi.org/10.3390/su12041491
SEDAC Data Collection(s):
(Journal Article)
export
Zhao, Zhengxue; Jin, Baocheng; Zhou, Zhengxiang; Yang, Lin; Long, Jiankun; Chen, Xiangsheng. 2020. Determinants of Delphacidae richness and endemism in China. [Ecological Entomology] . 45(6): 1396-1407 DOI: https://doi.org/10.1111/een.12924
SEDAC Data Collection(s):
(Journal Article)
export
Zhong, Liyuan; Zhou, Dong; Liu, Ruiqi; Wang, Xinhui; Meng, Xi. 2020. The Feasibility of Coexistence between IMT-2020 and Inter-Satellite Service in 26GHz band. [2020 International Wireless Communications and Mobile Computing (IWCMC)] pp: 1006-1011 DOI: https://doi.org/10.1109/IWCMC48107.2020.9148350
SEDAC Data Collection(s):
(Conference Proceedings)
export
Zhu, Bowei; Wang, Bin; Zou, Boyan; Xu, Yu; Yang, Biao; Yang, Nan; Ran, Jianghong. 2020. Assessment of habitat suitability of a high-mountain Galliform species, Buff-throated Partridge (Tetraophasis szechenyii). [Global Ecology and Conservation] . 24: e01230 DOI: https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01230
SEDAC Data Collection(s):
(Journal Article)
export

Pages

Export results as CSVXML