Displaying 51 - 60 of 323
Operations
Guevara, Marc; Jorba, Oriol; Soret, Albert; Petetin, Hervé; Bowdalo, Dene; Serradell, Kim; Tena, Carlos; Denier van der Gon, Hugo; Kuenen, Jeroen; Peuch, Vincent-Henri; Pérez García-Pando, Carlos. 2021. Time-resolved emission reductions for atmospheric chemistry modelling in Europe during the COVID-19 lockdowns. [Atmospheric Chemistry and Physics] . 21: 773-797 DOI: https://doi.org/10.5194/acp-21-773-2021
SEDAC Data Collection(s):
gpw-v4
(Journal Article)
export
Han, Chunlei; Xu, Rongbin; Gao, Caroline X.; Yu, Wenhua; Zhang, Yajuan; Han, Kun; Yu, Pei; Guo, Yuming; Li, Shanshan. 2021. Socioeconomic disparity in the association between long-term exposure to PM2.5 and mortality in 2640 Chinese counties. [Environment International] . 146: 106241 DOI: https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106241
SEDAC Data Collection(s):
gpw-v4
(Journal Article)
export
Hilario, Miguel Ricardo A.; Crosbie, Ewan; Shook, Michael; Reid, Jeffrey S.; Cambaliza, Maria Obiminda L.; Simpas, James Bernard B.; Ziemba, Luke; DiGangi, Joshua P.; Diskin, Glenn S.; Nguyen, Phu; Turk, Joseph; Winstead, Edward; Robinson, Claire E.; Wang, Jian; Zhang, Jiaoshi; Wang, Yang; Yoon, Subin; Flynn, James; Alvarez, Sergio L.; Behrangi, Ali; Sorooshian, Armin. 2021. Measurement report: Long-range transport patterns into the tropical northwest Pacific during the CAMP2Ex aircraft campaign: chemical composition, size distributions, and the impact of convection. [Atmospheric Chemistry and Physics] . 21(5): 3777-3802 DOI: https://doi.org/10.5194/acp-21-3777-2021
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
gpw-v4
(Journal Article)
export
Hirabayashi, Yukiko; Tanoue, Masahiro; Sasaki, Orie; Zhou, Xudong; Yamazaki, Dai. 2021. Global exposure to flooding from the new CMIP6 climate model projections. [Scientific Reports] . 11(1): 3740 DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-83279-w
SEDAC Data Collection(s):
gpw-v4
(Journal Article)
export
Hirabayashi, Yukiko; Tanoue, Masahiro; Sasaki, Orie; Zhou, Xudong; Yamazaki, Dai. 2021. Global exposure to flooding from the new CMIP6 climate model projections. [Scientific Reports] . 11(1): 3740 DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-83279-w
SEDAC Data Collection(s):
gpw-v4
(Journal Article)
export
Hong, Hualong; Wu, Shengjie; Wang, Qiang; Qian, Lu; Lu, Haoliang; Liu, Jingchun; Lin, Hsing-Juh; Zhang, Jie; Xu, Wei-Bin; Yan, Chongling. 2021. Trace metal pollution risk assessment in urban mangrove patches: Potential linkage with the spectral characteristics of chromophoric dissolved organic matter. [Environmental Pollution] . 272: 115996 DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115996
SEDAC Data Collection(s):
gpw-v4
(Journal Article)
export
Huang, Li; Mao, Feiyue; Zang, Lin; Zhang, Yunquan; Zhang, Yi; Zhang, Taixin. 2021. Estimation of hourly PM1 concentration in China and its application in population exposure analysis. [Environmental Pollution] . 273: 115720 DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115720
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
gpw-v4
(Journal Article)
export
Huang, Xiao; Wang, Cuizhen; Li, Zhenlong; Ning, Huan. 2021. A 100 m population grid in the CONUS by disaggregating census data with open-source microsoft building footprints. [Big Earth Data] . 5(1): 112-133 DOI: https://doi.org/10.1080/20964471.2020.1776200
SEDAC Data Collection(s):
gpw-v4
grump-v1
(Journal Article)
export
Huang, Xin; Huang, Jiongyi; Wen, Dawei; Li, Jiayi. 2021. An updated MODIS global urban extent product (MGUP) from 2001 to 2018 based on an automated mapping approach. [International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation] . 95: 102255 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jag.2020.102255
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
grump-v1
(Journal Article)
export
Hu, Yibo; Fan, Huizhong; Chen, Youhua; Chang, Jiang; Zhan, Xiangjiang; Wu, Hua; Zhang, Baowei; Wang, Meng; Zhang, Wenyan; Yang, Lin; Hou, Xian; Shen, Xing; Pan, Tao; Wu, Wei; Li, Jun; Hu, Haihua; Wei, Fuwen. 2021. Spatial patterns and conservation of genetic and phylogenetic diversity of wildlife in China. [Science Advances] . 7(4): eabd5725 DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abd5725
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
gpw-v4
(Journal Article)
export

Pages

Export results as CSVXML