Displaying 61 - 63 of 63
Operations
Ye, Jian-Sheng; Delgado-Baquerizo, Manuel; Soliveres, Santiago; Maestre, Fernando T. 2019. Multifunctionality debt in global drylands linked to past biome and climate. [Global Change Biology] . 25(6): 2152-2161 DOI: https://doi.org/10.1111/gcb.14631
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
(Journal Article)
export
Zhang, Jingjie; Jiang, Feng; Li, Guangying; Qin, Wen; Li, Shengqing; Gao, Hongmei; Cai, Zhenyuan; Lin, Gonghua; Zhang, Tongzuo. 2019. Maxent modeling for predicting the spatial distribution of three raptors in the Sanjiangyuan National Park, China. [Ecology and Evolution] . 9(11): 6643-6654 DOI: https://doi.org/10.1002/ece3.5243
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
(Journal Article)
export
Zu, Kuiling; Luo, Ao; Shrestha, Nawal; Liu, Bo; Wang, Zhiheng; Zhu, Xiangyun. 2019. Altitudinal biodiversity patterns of seed plants along Gongga Mountain in the southeastern Qinghai–Tibetan Plateau. [Ecology and Evolution] . 9(17): 9586-9596 DOI: https://doi.org/10.1002/ece3.5483
SEDAC Data Collection(s):
(Journal Article)
export

Pages

Export results as CSVXML