Displaying 51 - 53 of 53
Operations
Yuan, Zengwei; Jiang, Songyan; Sheng, Hu; Liu, Xin; Hua, Hui; Liu, Xuewei; Zhang, You. 2018. Human perturbation of the global phosphorus cycle: Changes and consequences. [Environmental Science & Technology] . 52(5): 2438-2450 DOI: https://doi.org/10.1021/acs.est.7b03910
SEDAC Data Collection(s):
gpw-v4
(Journal Article)
export
Zhang, Wensong; Pan, Hang; Song, Chunqiao; Ke, Linghong; Wang, Jida; Ma, Ronghua; Deng, Xinyuan; Liu, Kai; Zhu, Jingying; Wu, Qianhan. 2018. Identifying emerging reservoirs along regulated rivers using multi-source remote sensing observations. [Remote Sensing] . 11(1): 25 DOI: https://doi.org/10.3390/rs11010025
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
grand-v1
(Journal Article)
export
Zhan, Yu; Luo, Yuzhou; Deng, Xunfei; Zhang, Kaishan; Zhang, Minghua; Grieneisen, Michael L.; Di, Baofeng. 2018. Satellite-based estimates of daily NO2 exposure in China using hybrid random forest and spatiotemporal kriging model. [Environmental Science & Technology] . 52(7): 4180-4189 DOI: https://doi.org/10.1021/acs.est.7b05669
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
gpw-v4
(Journal Article)
export

Pages

Export results as CSVXML